HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Forum
  • SourceBans
  • Search
  • Help

Banner
  Statystyki Map

Z wszystkich 21,729 zabójstw z 500 strzałami w głowę


Rank Mapa Zabójstwa sort-descending.gif Procent Współczynnik Strzały w głowę Procent Współczynnik HS:K
1 tfdb_float_a2 3,944 18.15% 18.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 vsh_2fortdesk_v8 1,826 8.40% 8.40% 3 0.60% 0.60% 0.00
3 tfdb_technik2 1,400 6.44% 6.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 tfdb_groove_v2 1,384 6.37% 6.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 vsh_military_area_b1 1,378 6.34% 6.34% 3 0.60% 0.60% 0.00
6 tfdb_blucourt_intox 1,274 5.86% 5.86% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 dr_steamworks_extreme_b3a 1,266 5.83% 5.83% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 dr_undertale_final 1,194 5.49% 5.49% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 dr_castle_steveh_2c 1,087 5.00% 5.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 vsh_militaryzone_v2b 814 3.75% 3.75% 1 0.20% 0.20% 0.00
11 fw_gas_a2 800 3.68% 3.68% 136 27.20% 27.20% 0.17
12 fw_3cs_a1 784 3.61% 3.61% 218 43.60% 43.60% 0.28
13 tfdb_your_dream2 705 3.24% 3.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 vsh_dust_showdown_final1 663 3.05% 3.05% 5 1.00% 1.00% 0.01
15 fw_forts_a3 656 3.02% 3.02% 73 14.60% 14.60% 0.11
16 fw_war_a1 599 2.76% 2.76% 31 6.20% 6.20% 0.05
17 vsh_partyisland_v7 562 2.59% 2.59% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 dr_cryptnecrodancer_v6 492 2.26% 2.26% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 fw_mannor_v1b 357 1.64% 1.64% 20 4.00% 4.00% 0.06
20 vsh_arakawa_b1a 346 1.59% 1.59% 1 0.20% 0.20% 0.00
21 tc_hydro 61 0.28% 0.28% 6 1.20% 1.20% 0.10
22 zf_MountainHome_b2 52 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 phe_farm 28 0.13% 0.13% 3 0.60% 0.60% 0.11
24 ph_farm_feud_b1 25 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 vsh_egyptyspot_v2 23 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 dr_office_v2 5 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 vsh_megaman6_b5d 4 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 zf_volcanoevac_v7 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 zf_swineblock_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 zf_office_V1_3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 zf_nightmine_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 zf_MountainHome 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 zf_lumberyard_v8b 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 zf_lumberyard_v17 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 zf_industry_v2_1b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 zf_industry_rc1_cpless 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 zf_helmsdeep_zd_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 zf_HauntedMansion_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 zf_harvestfield_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 zf_expedition_c3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 zf_dustbowl_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 zf_degrootkeep_v3w 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 zf_christmas_panic 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 zf_christmas_nucleus_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 zf_blood_harvest_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 zf_biotics_lab_v4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 zf_asylum_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 zf_4way_v11 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 vsh_zelda_ww_outset_island 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 vsh_yammoe_v5 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 vsh_wintermountainsv4a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 vsh_west_fix 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 vsh_west_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 vsh_trump_valley_v4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 vsh_track 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 vsh_toasty_v9 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 vsh_streets_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 vsh_streets_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 vsh_stream_platform 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 vsh_snowdown_v8 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 vsh_rockslide_2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 vsh_remains_of_king_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 vsh_rectover_v6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 vsh_pineyard_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 vsh_palanquin_ship_novpk 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 vsh_outdoors_b2a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 vsh_minegay_b3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
68 vsh_minedepressao_reborn 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
69 vsh_minecraftcloudstuck_b3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
70 vsh_mineboi_b8fixed 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
71 vsh_military_medieval_lz_b6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
72 vsh_megaman6_rc1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
73 vsh_megaman6_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
74 vsh_mansionrats 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
75 vsh_manncohq_v14 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
76 vsh_mann_city 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
77 vsh_livingroom_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
78 vsh_island_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
79 vsh_horyuji_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
80 vsh_horseshoe_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
81 vsh_Hakurei_Winter_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
82 vsh_Hakurei_Winter 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
83 vsh_Hakurei_Shrine_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
84 vsh_fenced 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
85 vsh_farm_feud 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
86 vsh_factoryhell 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
87 vsh_estatebeta_121 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
88 vsh_dustynight_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
89 vsh_dunger_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
90 vsh_drejun_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
91 vsh_detra_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
92 vsh_crevice_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
93 vsh_courtyard 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
94 vsh_coldvine_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
95 vsh_citypeak_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
96 vsh_capani_v6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
97 vsh_campette 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
98 vsh_cactustemple_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
99 vsh_bridge 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
100 vsh_brewery_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
101 vsh_bigrock_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
102 vsh_barnyard_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
103 vsh_apg_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
104 vsh_abandoned_office_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
105 tfkart_smkbowserscastle_v4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
106 tfkart_mannraceway_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
107 tfdb_whitebox_remake_a3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
108 tfdb_trainfalls_v5a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
109 tfdb_tbh_prisongames 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
110 tfdb_swagrocket 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
111 tfdb_sppppacccee 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
112 tfdb_snowmesa 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
113 tfdb_sandvich_7e 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
114 tfdb_rows_a2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
115 tfdb_reduction_a6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
116 tfdb_potato_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
117 tfdb_platform_intox 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
118 tfdb_orbit-v10 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
119 tfdb_muca_idea_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
120 tfdb_montreal_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
121 tfdb_lithium 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
122 tfdb_harvest_event_a4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
123 tfdb_gamesites 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
124 tfdb_flyball 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
125 tfdb_crossing_b1a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
126 tfdb_catland_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
127 tfdb_castle 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
128 tfdb_brokenglass_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
129 tfdb_box_sides_a3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
130 tf2ware2_a4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
131 tf2ware2_a1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
132 szf_volcanoevac_v7 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
133 szf_manncoscience_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
134 szf_labs_remake_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
135 szf_fort_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
136 szf_expedition_c1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
137 szf_4way_v11 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
138 slender_weepers_b3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
139 slender_swamp_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
140 slender_sewer_b1a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
141 slender_scp_087_b_v3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
142 slender_manor_final1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
143 slender_lockers_b5a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
144 slender_lobbys_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
145 slender_hellfire_b1a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
146 slender_gutters_b2b 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
147 slender_frost_run_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
148 slender_forgotten_tomb_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
149 slender_fiveroundsatfreddys_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
150 slender_containmentbreach_v1b 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
151 slender_claustrophobia_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
152 slender_cellars_b4a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
153 slender_atomics_b4a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
154 slender_alpha_complex_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
155 slender_abandoned_b1a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
156 sd_doomsday_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
157 sd_doomsday 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
158 sb_masterleague_v4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
159 sb_finaldestination_v1b 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
160 plr_pipeline 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
161 plr_nightfall_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
162 plr_hightower_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
163 plr_hightower 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
164 pl_upward 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
165 pl_thundermountain 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
166 pl_snowycoast 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
167 pl_millstone_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
168 pl_hoodoo_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
169 pl_goldrush 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
170 pl_frontier_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
171 pl_cactuscanyon 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
172 pl_borneo 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
173 pl_barnblitz 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
174 pl_badwater 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
175 phe_supplysabotage_beta_v5 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
176 phe_rumble_rc1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
177 phe_orange_x3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
178 phe_orange_superfort_tbrv2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
179 phe_orange_hideout_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
180 phe_mountain_a2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
181 phe_lost_in_desert 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
182 ph_watchtower_a1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
183 ph_warehouse_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
184 ph_timbertown_a3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
185 ph_switcheroo_a4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
186 ph_sawmill_a2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
187 ph_mountain_a2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
188 ph_laboratory_rc1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
189 ph_headquarters_b3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
190 ph_grassland_a1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
191 ph_farm_a5 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
192 ph_cyberpunk_a3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
193 ph_cliffface_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
194 ph_cargo_b7 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
195 ph_canyon_a1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
196 kr_mann_city_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
197 koth_viaduct_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
198 koth_viaduct 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
199 koth_sawmill 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
200 koth_nucleus 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
201 koth_lakeside_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
202 koth_lakeside_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
203 koth_king 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
204 koth_harvest_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
205 koth_harvest_event 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
206 koth_badlands 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
207 jail_minecraft_jodc_v6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
208 itemtest 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
209 fw_volcano_hideout_v1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
210 fw_umbral_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
211 fw_sewers_a3 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
212 fw_ravine_1a 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
213 fw_longhaul_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
214 fw_fortwars_hb 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
215 fw_forts_a2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
216 fw_cube_b8 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
217 fw_bridge_a1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
218 fw_blackout_v3c 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
219 fw_3cp_a1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
220 dr_wintervalley_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
221 dr_watchout_b1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
222 dr_supermario64_v6b 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
223 dr_sawmill_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
224 dr_industrial_v2b 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
225 dr_hourglass_v2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
226 dr_horrors 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
227 dr_hallway_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
228 dr_forest_b7 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
229 dr_derelict_prime_x 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
230 dr_cocainum_v2_1_xmas_fix 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
231 dr_block_v9 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
232 dr_block_v6 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
233 dr_belaul_a4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
234 dr_aconian_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
235 ctf_well 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
236 ctf_turbine 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
237 ctf_sawmill 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
238 ctf_doublecross 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
239 ctf_2fort 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
240 cp_yukon_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
241 cp_well 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
242 cp_steel 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
243 cp_standin_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
244 cp_process_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
245 cp_mountainlab 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
246 cp_junction_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
247 cp_gravelpit 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
248 cp_granary 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
249 cp_gorge 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
250 cp_freight_final1 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
251 cp_fastlane 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
252 cp_egypt_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
253 cp_dustbowl 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
254 cp_degrootkeep 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
255 cp_coldfront 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
256 cp_badlands 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
257 cp_5gorge 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
258 balloon_race_v2b 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
259 background01 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
260 ba_mlcastle_v5 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
261 ba_mlcastle_v4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
262 ba_mlcastle_v10 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
263 ba_jail_snowday 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
264 ba_jail_minecart_b7 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
265 ba_jail_hopjb_b4 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
266 ba_jail_hopjb_b2 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
267 ba_jail_casuarina_b5 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
268 ba_chretien_v1c 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
269 arena_well 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
270 arena_offblast_final 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
271 arena_nucleus 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
272 arena_granary 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
273 arena_badlands 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
274 (Unaccounted) 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
Idź do: Team Fortress 2You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Wygenerowane w czasie rzeczywistym przez HLstatsX Edycja Społecznościowa 1.6.19pl
Executed 10 queries, generated this page in 0.0128 Seconds
Wszystkie obrazy są chronione prawami autorskimi ich prawowitych właścicieli.

[Admin]